1. Hội đồng nhân dân
  • Vũ Đình Huyên

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0976520278

  • Nguyễn Văn Đại

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0975144139

  1. Ủy ban nhân dân
   • Đặng Thanh Long

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0989513880

   • Đặng Văn Chử

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0985397315

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Hà Văn Hương

     Chức vụ: Tư pháp hộ tịch

     SĐT: 0986867810

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Vũ Văn Yên

      Chức vụ: Văn hóa – thể thao- du lịch

      SĐT: 0976261513

     1. Công an xã
      • Lê Thành Công

       Chức vụ: Trưởng công an xã

       SĐT: 0988347339

      • Đỗ Văn Mừng

       Chức vụ: Phó Trưởng công an xã

       SĐT: 0986486687

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Hà Văn Sơn

       Chức vụ: Địa chính đất đai – môi trường

       SĐT: 0986770337

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Đỗ Quang Khánh

       Chức vụ: Văn phòng UBND

       SĐT: 0986867504

      • Phạm Văn Xưởng

       Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy- thống kê

       SĐT: 0366802269

     4. Trạm y tế xã
      • Nguyễn Mạnh Tưởng

       Chức vụ: Trưởng trạm y tế

       SĐT: 0389166174

     5. BCH quân sự xã
      • Đặng Văn Chượng

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

       SĐT: 0368822041

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Nguyễn Nhật Thành

       Chức vụ: Tài chính – Kế toán

       SĐT: 0904287637

      • Phạm Thị Hiếu

       Chức vụ: TCKH

       SĐT: 0364331966

   2. Thôn Đò Neo
    • Vũ Đình Nhu

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

    • Mai Thị Thuyên

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Nguyễn thị Thấm

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

    1. Thôn Bất Nạo
     • Nguyễn Thế Phiệt

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     • Nguyễn Văn Sơn

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Nguyễn văn Điệm

      Chức vụ: Phó thôn

     • Phạm Văn Lượt

      Chức vụ: Phó thôn

    2. Thôn Đông Hòe
     • Nguyễn Xuân Tế

      Chức vụ: Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn

     • Đỗ Xuân Rình

      Chức vụ: Phó Trưởng thôn

     • Phạm Thị Tình

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    3. Thôn Quan Đình Bắc
     • Phạm Văn Sao

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     • Phạm Văn Mậu

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Phạm Lâm Tới

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

     • Nguyễn Xuân Lý

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    4. Thôn Quan Đình Nam
     • Nguyễn Thị Mỗi

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     • Nguyễn Văn Hồi

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Nguyễn Thị Nha

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    5. Thôn Cổ Đẳng
     • Nguyễn Văn Thao

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     • Đoàn Văn Sử

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Đoàn Văn Võ

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

     • Nguyễn Thị Xoa

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    6. Thôn Cao Mộc
     • Đỗ Thị Thêu

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     • Hà Văn Nháng

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Phạm Văn Hà

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

     • Phùng mạnh Tưởng

      Chức vụ: Phó trưởng thôn